Fakta om bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er en gruppe kjemikalier som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare. De er blant annet brukt i elektronikk, isolasjonsmaterialer og tekstiler. Flere av stoffene har vist seg å ha alvorlige skadevirkninger for miljø og helse. Stoffene er vanskelige å bryte ned, og samler seg opp i både mennesker og natur. Her i landet er bromerte flammehemmere funnet i stigende mengder i både blod og morsmelk. I naturen finner forskerne disse miljøgiftene blant annet i fisk, sjøfugl og sjøpattedyr som sel. I kroppen kan de blant annet skade nervesystem, immunforsvar, hormonsystem og evne til å formere seg.

Egenskapene til stoffene i denne gruppen har fått mange til å sammenligne dem med velkjente miljøgifter som PCB. Både i Norge og andre land har myndighetene satt i verk tiltak for å redusere eller bli kvitt utslippene. Vi har laget en egen handlingsplan mot bromerte flammehemmere . To av de de mest vanlige bromerte flammehemmerne ble forbudt i 2004. Fra 1. april 2008 er yttreligere en bromert flammehemmer forbudt, med visse unntak. Miljømyndighetene har over lenger tid hatt som målsetting at utslippene av bromerte flammehemmere skal reduseres vesentlig innen 2010, og med et overordnet mål om full stans i innen 2020. Det kan også bli aktuelt med flere forbud. Kasserte produkter som inneholder bromerte flammehemmere skal behandles som farlig avfall.

Tre grupper av produkter er de viktigste når det gjelder bruk av bromerte flammehemmere:

  1. Elektriske og elektroniske produkter, som datautstyr, TV-er og mobiltelefoner. Aller mest brukes i kretskort og i plasten som brukes i produktene. 
  2. Isolasjonsmaterialer. Det dreier seg i første rekke om plastbasert isolasjon av typen EPS, XPS  samt cellegummi. 
  3. Transportmidler. Her kan flammehemmerne være brukt i deler i både myk og hard plast, samt tekstiler.

Foruten disse gruppene kan bromerte flammehemmere finnes i enkelte tekstiler laget for andre bruksområder enn transportmidler. Stoppede møbler og madrasser produsert i England og USA kan også inneholde bromerte flammehemmere. Den totale mengden av bromerte flammehemmere som omsettes i Norge ble i 2007  anslått til cirka  450 tonn. Anslaget er usikkert. Om lag to tredeler av denne mengden ble brukt i elektronikk.